Waarvoor kun je bij ons terecht?

Bij de Feniks kun je terecht voor de onderstaande therapie- en begeleidingsvormen/ trainingen:

Als een kind moeite heeft met de uitvoer van dagelijkse handelingen die voor hem/ haar belangrijk en betekenisvol zijn kan kinderergotherapie je helpen.
Aankleden, zelfverzorging, taakjes in het huishouden, zelfstandig spelen, huiswerk maken, activiteiten die horen bij het onderhouden van relaties in het gezin, spelletjes spelen, sport en hobby’s, kamer opruimen, plannen van activiteiten op de dag en fietsen zijn voorbeelden van activiteiten die thuis belangrijk en betekenisvol zijn. Op school kun je denken aan het leesbaar schrijven, opletten in de les, ordenen van je spullen en werkplek, overzicht houden over taken en planning, op tijd klaar zijn en met voldoende tempo werken, meedoen in de gymles en de pauzes, sociale omgang met andere kinderen en leerkrachten/ volwassenen etc.
Heb je een vraag voor je kind op deze gebieden, dan plannen we eerst een kennismakingsgesprek in, waarin we proberen alle factoren die invloed hebben in kaart te brengen. Door te analyseren waar de mogelijkheden liggen en door nauw samen te werken met ouders, kind en eventuele andere hulpverleners of instanties, proberen we zo goed mogelijke oplossingen te vinden die passen bij de unieke situatie van het kind in zijn eigen omgeving. De behandeling kan dan inhouden dat we het kind nieuwe strategieën aanleren om met het probleem om te gaan, dat we hulpmiddelen adviseren die kunnen helpen, advies uitbrengen naar de omgeving van het kind of dat we met het kind en indien nodig met de ouders of andere betrokkenen gaan oefenen of de vaardigheden te verbeteren.
We maken daarbij ook gebruik van:

- Doelgerichte observatie ontwikkeling van het kind
- Onderzoek van de visueel-ruimtelijke waarneming
- Handigheidsonderzoek
- Observatie thuis of in de klas
- Advies en inzet van hulpmiddelen
- Samenwerking en advies school
- Deelname aan knooppunt-overleg
- Samenwerking met andere behandelaars
- etc.- Het Marburger concentratieprogramma
- Sensorisch profiel
- Beter bij de les
- Schrijfonderzoek

Gedragstraining kan ingezet worden bij kinderen met problemen op het sociale gebied. Hierbij kun je denken aan: Moeite met leggen en onderhouden van contacten, moeite met zelfregulatie en impulscontrole, prikkelgevoeligheid, interpreteren van sociale situaties.
Net als bij andere vragen zullen we ook hierbij eerst een kennismakingsgesprek inplannen, waarin we proberen alle factoren die invloed hebben in kaart te brengen. De samenwerking met ouders en evt. andere gezinsleden is hierbij een vereiste.
We maken daarbij ook gebruik van:
- Het ‘Intra-Act-Plus- concept’ dat m.b.v. video- analyse en inzicht gevende begeleiding met ouders, gezin en kind werkt. De begeleiding van ouders bij de huiswerksituatie om kinderen met een prestatiestoornis te helpen hun motivatie voor het leren opnieuw te vinden is een voorbeeld hiervan.
- THOP, Lichaamscontact therapie.
- Het sensorisch profiel: Sensory profile (vragenlijst voor ouders) en Schoolcompanion (vragenlijst voor leerkrachten). Zie voor meer informatie het kopje ‘Sensorisch profiel’.
Daarnaast is Hannah ook Rots en Water trainer en geschoold in trippel P. Beide hebben we uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van ASS, AD(H)D, en andere psychische diagnoses en leer problemen. 

De leermethodes in het reguliere onderwijs sluiten niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel.
Deze groep leerlingen leert anders: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. Door leerstrategieën aan te leren die beter passen bij zijn denkwijze, lukt het een beelddenker beter en makkelijker te leren.

Eenvoudig gezegd is sensorische informatieverwerking het vermogen om informatie (prikkels) vanuit de wereld om ons heen met onze zintuigen op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden, zodat wij er op de juiste manier op kunnen reageren.
Naast een sociaal emotionele en cognitieve benadering kan ook kennis rond sensorische informatieverwerking (ook wel ‘prikkelverwerking’) gebruikt worden om gedrag te verklaren (zie ook gedragstraining).
Door het opstellen van een sensorisch profiel (d.m.v. vragenlijsten) kan meer inzicht verkregen worden over het functioneren van het kind op dit gebied. Vervolgens kan samen met ouders en school een plan worden gemaakt voor aanpassing van de begeleiding en inzet van hulpmiddelen/ coping strategieën, zodat het kind beter kan functioneren in het prikkelaanbod van zijn omgeving. 

Bij de Intra act plus methode is de relatie tussen ouders en kind heel belangrijk. Het concept werkt met een videoanalyse die onbewust gedrag bewust maakt. Ons gedrag wordt grotendeels onbewust waargenomen. Door gebaren, mimiek en intonatie geven wij signalen door die het gedrag van ons kind positief of negatief beïnvloed. Dit gebeurt binnen seconden en heeft een grote betekenis voor de relatie tussen ouders en kind. De gesprekken die door de video ondersteund worden, helpen om samenhangen tussen eigen gedrag en het gedrag van het kind te begrijpen. Opnames op video maken het inzicht in het eigen gedrag heel direct en leiden tot snelle gedragsverandering van de ouders.
Een positieve band tussen ouders en kind is van essentieel belang voor het overbrengen van de eigen normen en waarden. Hierdoor is het kind in staat om een goede zelfsturing en eigen motivatie te ontwikkelen.
Welke problemen kunnen door het Intra Act Plus concept worden behandeld:

- Prestatiestoornissen (geen wil om inzet te tonen, verminderde concentratie, weinig tot geen motivatie om te werken)
- AD(H)D- aandacht te kort met en zonder hyperactiviteit
- Oppositioneel gedrag (niet houden aan regels, agressieve gedragscomponenten)
- Moeite om positieve relaties aan te gaan
- Angstige en sociaal onzekere kinderen
- Problemen bij het lezen en schrijven
- Moeite met rekenen
Wat zijn de doelen van het concept:
- Verbetering van de ouder-kind relatie
- Verbetering van zelfsturing van het kind
- Verhogen van concentratie en leermotivatie
- Ontlasten van de dagelijkse situatie en het ontwikkelen van structuur
- Verbetering van de vaardigheid om relaties op te bouwen
- Zelfvertrouwen en zelfwaardering verhogen
- Leermethode eigen maken door middel van effectief automatiseringsstrategieën